ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van Guus Bok aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Guus Bok en Opdrachtgever.
3. Opdracht: de dienst of het product dat door Guus Bok geleverd zal worden.
4. Guus Bok: Guus Bok Entertainment, KvK 56081170, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Guus Bok de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
7. Schriftelijk: communicatie per post en elektronische communicatie zoals email, WhatsApp, Facebook, andere social media, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
9. Rider: speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van Guus Bok, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmake¬lijk verbonden zijn met de overeenkomst.

Artikel 2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Guus Bok en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Guus Bok slechts bindend indien en voor zover deze door Guus Bok uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Opties

Een optie wordt gratis en vrijblijvend 30 dagen voor de opdrachtgever vastgehouden. Zowel de opdrachtgever als Guus Bok Entertainment zijn vrij een optie te annuleren. Wilt de opdrachtgever graag definitief gebruik maken van de diensten van Guus Bok Entertainment, dan wordt de optie omgezet in een boeking. Guus Bok Entertainment zal haar uiterste best doen om vanaf het eerste contact tot aan het optreden de communicatie naar volle tevredenheid te laten verlopen, daar waar het in de redelijke zin des woords mogelijk is.

Artikel 4. Boeking

1. Opdrachtgever verklaart bij de boeking de prijzen en alle algemene voorwaarden zoals hier omschreven te aanvaarden. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Guus Bok werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Guus Bok houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Guus Bok onaanvaardbaar maken. Guus Bok is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen. Na aanvaarding kan de overeenkomst behoudens bovengenoemde uitzondering slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.
2. Guus Bok Entertainment zal de benodigde muzikanten en/of technici vastleggen voor uw evenement en het tijdstip van de datum wordt in de agenda geblokt voor andere geïnteresseerden.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Guus Bok zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Guus Bok gebruikelijk werkt. Guus Bok spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens het optreden of de shoot. Opdrachtgever is gehouden de omstandigheden voor Guus Bok zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
2. De band en de technici van Guus Bok zijn tijdig aanwezig om de apparatuur op te bouwen.
3. De voertuigen van de Guus Bok Liveband dienen binnen een straal van 30 meter vanaf het podium te laden en lossen te zijn. Parkeren dient binnen een straal van 100 meter mogelijk te zijn.
4. Guus Bok is tijdig aanwezig en altijd op gepaste manier gekleed.
5. De gebruikte consumpties door Guus Bok zijn voor rekening van de klant.
6. Tijdens de pauzes van Guus Bok kan er worden gezorgd voor gepaste pauzemuziek.
7. Het gebruik maken van geluidsapparatuur van Guus Bok Entertainment door derden is mogelijk na overleg met de persoon Guus Bok.
8. De opdrachtgever garandeert: a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aan¬wezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/ of zaken van Guus Bok Entertainment.
b. dat er voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium staan.
c. dat Guus Bok de afstand tussen kleedkamer en podium onge¬stoord en veilig kan afleggen;
d. dat er voor Guus Bok een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgele¬genheid, tafels en stoelen, spiegel en noodzakelijke verwarming;
e. dat, indien blijkt dat de populariteit van Guus Bok op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Guus Bok Entertainment gerechtigd is het betreffende optre¬den te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden;
f. dat de rider van Guus Bok ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd, zie: https://guusbok.nl/info.

Artikel 6. Vergoeding

1. De overeenkomst wordt gemaakt door Guus Bok en zijn team, waaronder maar niet uitsluitend, Rico Hop. Alle genoemde overeengekomen bedragen zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
3. In de vergoeding zijn de eventueel verschuldigde loonbelas¬ting en/ of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Guus Bok zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur per email sturen aan opdrachtgever. Een aanbetaling is alleen vereist indien dit is overeengekomen. De wettelijke betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 8. Annulering en opschorting

1. Indien de overeenkomst na het tekenen wordt ontbonden door Opdrachtgever, heeft Guus Bok recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Guus Bok zijn toe te rekenen. Deze compensatie percentages zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond.
Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage;
Opzegging tussen 1 en 3 maanden voorafgaand aan het optreden: 75% van de gage;
Opzegging tussen 3 en 6 maanden voorafgaand aan het optreden: 50% van de gage;
Opzegging langer dan 6 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage.
2. Als het door ernstige omstandigheden niet mogelijk is voor Guus Bok haar contractueel bevestigde optreden uit te voeren, dan is er sprake van overmacht. Guus Bok heeft vele contacten met collega’s en zal haar uiterste best doen de opdrachtgever te helpen een andere artiest voor het evenement te zoeken, daar waar het in de redelijke zin des woords mogelijk is, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Dit alles zal plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen. De eventuele aanbetaling wordt teruggestort.
3. Guus Bok heeft het recht om een optreden of opname op radio of televisie of een optreden in het buitenland ten alle tijden aan te nemen en voorrang te geven boven een reeds geboekt optreden. Guus Bok zal opdrachtgever tijdig schriftelijk of telefonisch informeren en alternatieven aanbieden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Deze alternatieven zijn van vergelijkbare kwaliteit en vergelijkbare kosten, in de redelijke zin des woords.
4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Guus Bok, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Guus Bok gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Betalingsverplichting geldt altijd, ongeacht het aantal bezoekers of de reacties van de bezoekers. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd en 10% incassokosten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Alle toegebrachte schade aan geluidsapparatuur e.d. van Guus Bok veroorzaakt door het aanwezige publiek wordt door opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Guus Bok kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.
2. Indien Guus Bok aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Guus Bok is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Guus Bok is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Guus Bok is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Guus Bok of diens vertegenwoordigers. Guus Bok is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Guus Bok aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Guus Bok toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Guus Bok is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 10. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Guus Bok voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Guus Bok toerekenbaar is. Indien Guus Bok uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Guus Bok zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Guus Bok, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Guus Bok en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11. Rechten

De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Guus Bok Entertainment ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en/ of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/ of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Guus Bok. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zon¬der voorafgaande schriftelijke toestemming van het van Guus Bok Entertainment voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Guus Bok partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Guus Bok is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Guus Bok het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Klachten

1. In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoe¬ring van enige verplichting uit hoofde van de met Guus Bok gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partij¬en steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na het evenement, schriftelijk aan Guus Bok ken¬baar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Guus Bok geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Guus Bok houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Guus Bok aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Verjaring

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Guus Bok en de door Guus Bok bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 16. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. Mochten er vragen zijn n.a.v. deze overeenkomst, dan kunt u altijd schriftelijk contact opnemen.